Phoolbari Logo
Phoolbari Logo Phoolbari Logo पुराना अंक

पुरानो अंक-१ , पुरानो अंक-२फूलबारी संगालो -३
अनलाइन पत्रिका

पहिलो पाना

बिषय सुची

- पुष्पखेती र सम्भाब्याता
- बालबालिका र फुलवारी
- फूल टिकाउने टिप्स
- नेपालमा पुष्प व्यवसाय
- लुज रोज बुके
- क्याक्टस
- फूलको फोटो खोज्ने तरिका
- सिम्बेडियम अर्किड

बालबालिकाको लागि
- जैविक मलफोटो संग्रह

पछाडी पानाSorry,
This section still in Process
फोटो संग्रह
चिन्हको प्रयोग

-: full sun

-: part sun

-: shade

-: light soil

-: heavy soil

-: height

-: width

-: few water

-: medium water

-: lots water

-: vine

-: for leaf

-: low plantsडेजी
लोकप्रिय नाम/Common Name:- Daisy
परिवार/Family:-
बंश/Genus:-
प्रजाति/Species:-
अन्य बिषेशताहरु/Other Characters:-Common Name:- Larkspur
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Azaleas
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Petunia
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Rose
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Calendula
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Marigold
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Lily
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Corn Plant
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Dumbcane
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Fuchsia
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Fuzzy Grass
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Gladiolus
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Mum
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Spider Plant
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Hydrangeas
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Peace Lily
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Rosemery
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- English Ivy
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Money Plant
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Rubberplant
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Snake Plant
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Aweet Alissuma
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Tulip
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Trumpet Vine
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Common Name:- Zinnia
Family:-
Genus:-
Species:-
Other Characters:-Email:- phoolbari.com@gmail.com
Website:- www.phoolbari.com
मुख्यपृष्ठ